search
top

Co ile lat trzeba wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny pozwala ocenić stan użytkowania energii w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zlecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, które pozwolą zoptymalizować zużycie energii i w efekcie obniżyć jej koszty. 

Kto ma obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa? 

Obowiązek wykonania audytu energetycznego dla przedsiębiorstw reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, do przeprowadzenia audytu zobligowani są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa duże. Obowiązek audytowy nie dotyczy przedsiębiorców średnich, małych oraz mikro. Przedsiębiorca definiowany jest przez Ustawę o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku w następujący sposób: 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której na mocy ustawy przyznana została zdolność prawna, wykonująca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej

Dalej Ustawa definiuje również kolejno różne typu przedsiębiorców. 

Średni przedsiębiorca 

Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 50 milionów euro lub suma aktywów jego końcoworocznego bilansu nie przekroczyła równowartości 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca 

Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 10 milionów euro lub suma aktywów jego końcoworocznego bilansu nie przekroczyła równowartości 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub suma aktywów jego końcoworocznego bilansu nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro. 

Z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego, poza średnimi, małymi i mikroprzedsiębiorcami, zwolnione są ponadto przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń jej użytkowania bądź system zarządzania środowiskowego i audyty EMAS. 

Jak często należy wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Częstotliwość wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa także określa Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Jej zapisy określają, iż duże przedsiębiorstwo, na którym spoczywa obowiązek audytowy, powinno przystępować do audytu energetycznego w sposób cykliczny, co 4 lata. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza przy tym podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów tego rodzaju, lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeśli nie jest on zaangażowany w audytowaną działalność w sposób bezpośredni. 

Przebieg audytu energetycznego 

W przebiegu audytu energetycznego konieczne jest wykonanie następujących czynności: 

  • Sformułowanie celu audytu.
  • Ocena stanu technicznego obiektu, urządzeń technicznych oraz instalacji użytkowanych przez przedsiębiorstwo.
  • Poszukiwanie możliwych sposobów poprawy istniejącego stanu obiektu, urządzeń technicznych oraz instalacji użytkowanych przez przedsiębiorstwo.
  • Sporządzenie wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzeń technicznych i instalacji. 
  • Opracowanie raportu zawierającego ocenę opłacalności ekonomicznej przedstawionych rozwiązań wraz z możliwą do uzyskania oszczędnością energii.

By audyt energetyczny przedsiębiorstwa osiągnął swój cel i był w pełni skuteczny, musi być przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii i, w wypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt musi także zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach i instalacjach przemysłowych oraz transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii danego przedsiębiorstwa. W ramach audytu energetycznego kontroli podlegają wszystkie znajdujące się w budynku elementy instalacji i urządzeń związane ze zużyciem energii, a więc instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, wodne oraz świetlne, a także okna i przegrody zewnętrzne w postaci dachów, ścian i stropów. 

Procedura audytowa powinna opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku i instalacji przemysłowych użytkowanych przez przedsiębiorstwo, a nie na okresie zwrotu nakładów – uwzględniona musi zostać oszczędność energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi raport audytu energetycznego zostaje przekazany zleceniodawcy, który podejmuje następnie decyzję o wdrożeniu proponowanych rozwiązań. 

top