search
top

Jak inwestycja w rozwijanie kompetencji pracowników przekłada się na jakość i bezpieczeństwo żywności?

Wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności określa norma ISO 22000. Jest to pierwszy międzynarodowy standard wprowadzający ujednolicony i w pełni zharmonizowany na poziomie lokalnym model zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności. 

ISO 22000 opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001. Obejmuje wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności, bez względu na ich wielkość. Jakie są korzyści skierowania zatrudnionych w firmie osób na szkolenia z normy ISO 22000? W jaki sposób inwestycja w rozwijanie kompetencji pracowników przekłada się na jakość i bezpieczeństwo żywności? 

Szkolenia z normy ISO 22000

Organizowane przez Bureau Veritas szkolenia z normy ISO 22000 skierowane są do pracowników wszystkich szczebli, osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, audytorów wewnętrznych oraz osób zaangażowanych w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie. W trakcie kursu uczestnikom przedstawiane są: 

 • pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem żywności, 
 • wymagania normy ISO 22000, 
 • cele i założenia normy ISO 22000, 
 • określenie i wdrożenie strategii implementacji normy ISO 22000. 

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu, potrafią również zaplanować ścieżkę przejścia na nową wersję certyfikatu ISO 22000:2018. Skierowanie pracowników na kurs z normy ISO 22000 stanowi inwestycję w rozwijanie ich kompetencji. Sprzyja to polepszeniu jakości oraz bezpieczeństwa żywności i pozwala organizacji spożywczej osiągnąć liczne korzyści. 

Korzyści, jakie organizacje spożywcze mogą uzyskać dzięki szkoleniom z normy ISO 22000

Dzięki szkoleniom z normy ISO 22000 organizacje spożywcze są w stanie zintegrować swoje systemy jakościowe z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Uczestnictwo w stosownym kursie pozwala zrozumieć wymagania i zasady funkcjonowania normy. 

W czasie szkolenia zaprezentowane zostają także korzyści wynikające z dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań międzynarodowej normy ISO 22000. Można wśród nich wymienić między innymi: 

 • znaczne podniesienie skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa żywności,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, 
 • poprawę zarządzania ryzykiem, 
 • zminimalizowanie poziomu wszelkich zagrożeń na każdym etapie wytwarzania, produkcji oraz dostarczania usługi,
 • dostosowanie się do wymagań klienta,
 • budowanie rzetelnej komunikacji z konsumentami i interesariuszami,
 • zwiększenie liczby konsumentów i interesariuszy,
 • zapewnienie najlepszych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań, 
 • wzrost jakości produktu, 
 • optymalizację wykorzystania zasobów w skali całego łańcucha dostaw, 
 • efektywne zarządzanie programami wymagań wstępnych (PRP)
 • sprawne opracowywanie i wdrażanie środków kontroli,
 • poprawę wizerunku firmy w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
 • zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i zagranicznym. 

Istotną korzyścią wdrożenia w firmie żywnościowej rozwiązań zgodnych z wymogami normy ISO 2200 jest możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej w działaniach marketingowych. Takie przedsiębiorstwa są bowiem zdecydowanie lepiej postrzegane na rynku i mają większą szansę na dotarcie do nowych klientów. 

Stosowanie się do wytycznych standardu ISO 22000 pozwala również znacząco zredukować koszty operacyjne poprzez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów, które stanowią duże obciążenie finansowe dla firmy. Wdrożenie systemu przynosi ogromne korzyści dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa działającego w przemyśle spożywczym. 

żywność

Szkolenia z normy ISO 22000 a rozwijanie kompetencji pracowników i wzrost jakości oraz bezpieczeństwa żywności

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach z normy ISO 22000, organizowanych przez renomowany ośrodek Bureau Veritas, można znacząco poprawić świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa żywności i zwiększyć kompetencje personelu odpowiedzialnego za zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym. 

Inwestycja w rozwijanie kompetencji pracowników przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków związanych z żywnością i optymalizację procesów produkcji. Dla klienta zapewnienie o przestrzeganiu bezpieczeństwa żywności stanowi gwarancję, że nabywane przez niego produkty są w pełni bezpieczne i zgodne z jego oczekiwaniami. W efekcie rozwijająca kompetencje swoich pracowników i przestrzegająca wymogów normy ISO 22000 firma cieszy się większym zaufaniem  klientów i interesariuszy. Tym sposobem marka poprawia konkurencyjność swoich produktów, polepsza swój wizerunek i zdobywa nowe rynki zbytu, co przekłada się na osiąganie wymiernych korzyści finansowych. 

top